2006 - Pärimus pärijaile

Vaimse kultuuripärandi hoidmine ja edasiandmine noortele

Peamised eesmärgid: suurendada noore põlvkonna teadlikkust vaimsest kultuuripärandist; anda lastele ja noortele teadmisi ja oskusi vaimse kultuuripärandi valdkonnas; leida viise nende aktiivseks osalemiseks folkloorialases loomingulises tegevuses, eelkõige huvihariduse kaudu. Kaasnevad eesmärgid:  kaardistada pärimuspõhine tegevus üldharidus-, muusika- ja huvikoolides; ergutada koole leidma uusi vorme kultuuripärandi tundmaõppimiseks ja selle aktiivseks kasutamiseks; motiveerida õpetajaid omandama sügavamaid teadmisi pärimuskultuurist ja looma uusi folkloorirühmi; juurutada noorte seas ideed, et rahvakultuur on seotud elu enesega ning sellega tegelemine on nii Eestis kui kogu maailmas üha populaarsem. Eesmärgi saavutamise teed ja vahendid: arendada koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga (koostöölepe); viia läbi seminare ja folkloorialast tegevust tutvustavaid õppepäevi, et innustada õpetajaid looma uusi folkloori esitusrühmi; korraldada pilootprojekt ühes maakonnas (nt Raplamaa), mille käigus koguda andmeid lastele ja noortele suunatud ja nende aktiivsel osalusel toimuvatest tegevustest koolides ja kooliväliselt (kultuuripärandi edasiandmise vormid ja väljundid); tunnustada ja väärtustada õpetajaid; levitada silmapaistvaid töökogemusi; viia läbi ärgituspäevi tantsu- ja muusikaõpetajatele maakondades, et süvendada praktilisi ja teoreetilisi rahvakultuurialaseid teadmisi; toetada laste ja noorte folkloorifestivalide, -päevade, pärimus- ja pillilaagrite ja muude ürituste korraldamist, mis pakuvad võimalusi laste ja noorte oskuste ja teadmiste rakendamiseks ning nende loominguliste võimete arendamiseks; toetada CIOFF® Estonia Noortekoja tegevust folklooriliikumise sisulise ja administratiivse jätkusuutlikkuse tagamiseks; Toetada Balti riikidele iseloomulikku, kuid maailmas unikaalset mitme põlvkonna koostoimimist folkloorirühmas (lapsed, teismelised, noored, täiskasvanud); luua laste- ja noortetöö koordinaatori ametikoht, kelle töö sisuks on lasteaedade, koolide ja huvikeskuste folkloorialase tegevuse kaardistamine ja koordineerimine, laste ühisprojektide korraldamine, laste jaoks ja lastele suunatud pärimusprogrammide ja uute tegevusvormide algatamine ja läbiviimine, väärtusliku töökogemuse levitamine töös lastega nii riigisiseselt kui rahvusvahelises ulatuses jne; õppesõit folklooriõpetajatele ja rühmajuhtidele - Läti Baltica 12.-16. juuli, 2006.aastal. Projekti töörühm: Projekti koordinaator: Terje Potter Projektijuhi nõustaja: Anne Ojalo Konsultant: Margit Kuhi - rahvamuusik, Raplamaa Folgiklubi Kandlekoja juht, folklooriõpetajate koolitaja Konsultant: Irina Pärila - Raplamaa folkloorikuraator, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse spetsialist  Ärgituspäevade teemad ja lektorid:  Folklooriliikumine Eestis ja mujal maailmas - Anne Ojalo  Eesti folklooriliikumise subjektist ja osalusfaktoritest - Ingrid Rüütel  UNESCO Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon - Terje Potter  Folkloorikava kontserdilaval: kava ülesehituse ja lavaleseadmise printsiipidest - Igor Tõnurist Folkloori õpituba - Meelika Hainsoo ja Elo Kalda Sisuline põhjendus: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu on alates 1997.a. kavandanud oma sisulist tegevust teema-aastatena, mis on suunatud pärimusteadlikkuse tõstmisele ühiskonnas. Kindel teema kutsub kaasa mõtlema, arutlema, uurima ja tegelema ühe pärimuskultuuri valdkonnaga, tuues esile selle hetkeseisu ja kujundades arenguvõimalusi. Levib arusaam, et avatud maailmas ei väärtusta noorem põlvkond enam rahvuslust ega päritolu. Samas tekib aga üha enam noori huvilisi, kes soovivad esivanemate tarkusi ja unikaalseid oskusi omandada folkloorikoolides, õpikodades, tantsutubades, pilli- ja perelaagrites. Folklooriga tegelemine muutub noorte seas üha populaarsemaks kuna järjest enam tajutakse selles peituvaid võimalusi end teostada, arendada ning eelmiste põlvkondade tarkust oma ellu integreerida. Ainult hariduse ja aktiivse osalemise kaudu süveneb noore põlvkonna huvi oma rahva kultuuritraditsioonide vastu Elava kultuuripärandi edasiandmine põlvkonnalt põlvkonnale on pidev hariduslik, kunstiline ja sotsiaalne protsess, mis tagab rahvatraditsioonide kestmise. Vabariigi Valitsus kiitis 5. jaanuaril 2006 heaks UNESCO Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni. Seega, Eesti riik tunnetab vajadust kaitsta kergesti hääbuvat vaimset kultuuripärandit, mis ei rikasta ainult ühte riiki ja rahvast, vaid kogu maailma tervikuna. Aktuaalsed teemad on: noorte pärimuskultuurialase hariduse ja loovtegevuse arendamine; perekonna ja kogukonna roll vaimse kultuuripärandi edasiandmisel põlvkonnalt põlvkonnale; vajadus koolitada kompetentseid folklooriõpetajaid, kes omavad laiaulatuslikke teoreetilisi ja praktilisi teadmisi vaimse kultuuripärandi valdkondades.  Projekti tegevused:  I tegevus, aasta jooksul Maakondlikud teabe- ja ärgituspäevad Maakondlikud ärgituspäevad toimuvad vastavalt folkloorikuraatorite taotlustele. Ärgituspäevale on oodatud kõik maakonna tantsu- ja muusikaõpetajad, folklooriõpetajad, rühmajuhid ja huvilised. Ärgituspäeva eesmärgiks on süvendada nii praktilisi kui teoreetilisi teadmisi pärimuskultuurist. Keskendutakse teabe jagamisele folkloorikava ettevalmistamisest, seda eriti Baltica 2007 ülevaatuse eel. Lisaks sellele jagatakse olulist informatsiooni päevakajalistest teemadest nagu folklooriliikumine meil ja mujal, lastetöö strateegia ning UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon. II tegevus, aprill - november Pilootprojekt Raplamaal Andmete kogumine Töötatakse välja teaduspõhine andmete kogumise vorm. Küsitluslehele lisatakse seletuskiri, mis annab teavet teema-aasta eesmärkide, tegevuste ja kavandatavate tulemuste kohta. Küsitluslehed saadetakse 32 teadaolevasse Raplamaa alg-, põhi- ja keskkooli. Täidetud küsitluslehed koondatakse folklooribüroosse, neid analüüsitakse ja tehakse kokkuvõtted. Info avaldatakse Folkloorinõukogu kodulehel. Tulemused: 1) Pilootprojekti läbiviimise tulemusel on tekkinud ülevaade ühe maakonna noorte folkloorialasest tegevusest, sellega seotud probleemidest ja vajadustest. 2) Ärgituspäevade tulemusena elavneb folkloorialane tegevus maakondades/linnades. Varasemast enam laste- ja noorterühmi osaleb festivalil Baltica 2007; Teostaja: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu Koostööpartnerid: Rahvakultuuri Keskuse maakondlikud spetsialistid, Raplamaa Folgiklubi Kandlekoda, CIOFF® Eesti Noortekoda, Eesti Kirjandusmuuseum Vaimse kultuuripärandi hoidmine ja edasiandmine noortele My search for truly magnificent provider has been going on for a very long time, finally I found best hosting website companies and would like to share it with you.
2006 - Pärimus pärijaile
Vaimse kultuuripärandi hoidmine ja edasiandmine noortele

Peamised eesmärgid:

 • suurendada noore põlvkonna teadlikkust vaimsest kultuuripärandist;
 • anda lastele ja noortele teadmisi ja oskusi vaimse kultuuripärandi valdkonnas;
 • leida viise nende aktiivseks osalemiseks folkloorialases loomingulises tegevuses, eelkõige huvihariduse kaudu.

Kaasnevad eesmärgid: 

 • kaardistada pärimuspõhine tegevus üldharidus-, muusika- ja huvikoolides;
 • ergutada koole leidma uusi vorme kultuuripärandi tundmaõppimiseks ja selle aktiivseks kasutamiseks;
 • motiveerida õpetajaid omandama sügavamaid teadmisi pärimuskultuurist ja looma uusi folkloorirühmi;
 • juurutada noorte seas ideed, et rahvakultuur on seotud elu enesega ning sellega tegelemine on nii Eestis kui kogu maailmas üha populaarsem.

Eesmärgi saavutamise teed ja vahendid:

 • arendada koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga (koostöölepe);
 • viia läbi seminare ja folkloorialast tegevust tutvustavaid õppepäevi, et innustada õpetajaid looma uusi folkloori esitusrühmi;
 • korraldada pilootprojekt ühes maakonnas (nt Raplamaa), mille käigus koguda andmeid lastele ja noortele suunatud ja nende aktiivsel osalusel toimuvatest tegevustest koolides ja kooliväliselt (kultuuripärandi edasiandmise vormid ja väljundid);
 • tunnustada ja väärtustada õpetajaid;
 • levitada silmapaistvaid töökogemusi;
 • viia läbi ärgituspäevi tantsu- ja muusikaõpetajatele maakondades, et süvendada praktilisi ja teoreetilisi rahvakultuurialaseid teadmisi;
 • toetada laste ja noorte folkloorifestivalide, -päevade, pärimus- ja pillilaagrite ja muude ürituste korraldamist, mis pakuvad võimalusi laste ja noorte oskuste ja teadmiste rakendamiseks ning nende loominguliste võimete arendamiseks;
 • toetada CIOFF® Estonia Noortekoja tegevust folklooriliikumise sisulise ja administratiivse jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 • Toetada Balti riikidele iseloomulikku, kuid maailmas unikaalset mitme põlvkonna koostoimimist folkloorirühmas (lapsed, teismelised, noored, täiskasvanud);
 • luua laste- ja noortetöö koordinaatori ametikoht, kelle töö sisuks on lasteaedade, koolide ja huvikeskuste folkloorialase tegevuse kaardistamine ja koordineerimine, laste ühisprojektide korraldamine, laste jaoks ja lastele suunatud pärimusprogrammide ja uute tegevusvormide algatamine ja läbiviimine, väärtusliku töökogemuse levitamine töös lastega nii riigisiseselt kui rahvusvahelises ulatuses jne;
 • õppesõit folklooriõpetajatele ja rühmajuhtidele - Läti Baltica 12.-16. juuli, 2006.aastal.

Projekti töörühm:
Projekti koordinaator: Terje Potter

Projektijuhi nõustaja: Anne Ojalo

Konsultant: Margit Kuhi - rahvamuusik, Raplamaa Folgiklubi Kandlekoja juht, folklooriõpetajate koolitaja
Konsultant: Irina Pärila - Raplamaa folkloorikuraator, Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse spetsialist 

Ärgituspäevade teemad ja lektorid: 
Folklooriliikumine Eestis ja mujal maailmas - Anne Ojalo 
Eesti folklooriliikumise subjektist ja osalusfaktoritest - Ingrid Rüütel 
UNESCO Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon - Terje Potter 
Folkloorikava kontserdilaval: kava ülesehituse ja lavaleseadmise printsiipidest - Igor Tõnurist
Folkloori õpituba - Meelika Hainsoo ja Elo Kalda

Sisuline põhjendus:
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu on alates 1997.a. kavandanud oma sisulist tegevust teema-aastatena, mis on suunatud pärimusteadlikkuse tõstmisele ühiskonnas. Kindel teema kutsub kaasa mõtlema, arutlema, uurima ja tegelema ühe pärimuskultuuri valdkonnaga, tuues esile selle hetkeseisu ja kujundades arenguvõimalusi. Levib arusaam, et avatud maailmas ei väärtusta noorem põlvkond enam rahvuslust ega päritolu. Samas tekib aga üha enam noori huvilisi, kes soovivad esivanemate tarkusi ja unikaalseid oskusi omandada folkloorikoolides, õpikodades, tantsutubades, pilli- ja perelaagrites. Folklooriga tegelemine muutub noorte seas üha populaarsemaks kuna järjest enam tajutakse selles peituvaid võimalusi end teostada, arendada ning eelmiste põlvkondade tarkust oma ellu integreerida. Ainult hariduse ja aktiivse osalemise kaudu süveneb noore põlvkonna huvi oma rahva kultuuritraditsioonide vastu

Elava kultuuripärandi edasiandmine põlvkonnalt põlvkonnale on pidev hariduslik, kunstiline ja sotsiaalne protsess, mis tagab rahvatraditsioonide kestmise. Vabariigi Valitsus kiitis 5. jaanuaril 2006 heaks UNESCO Vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni. Seega, Eesti riik tunnetab vajadust kaitsta kergesti hääbuvat vaimset kultuuripärandit, mis ei rikasta ainult ühte riiki ja rahvast, vaid kogu maailma tervikuna.
Aktuaalsed teemad on:

 • noorte pärimuskultuurialase hariduse ja loovtegevuse arendamine;
 • perekonna ja kogukonna roll vaimse kultuuripärandi edasiandmisel põlvkonnalt põlvkonnale;
 • vajadus koolitada kompetentseid folklooriõpetajaid, kes omavad laiaulatuslikke teoreetilisi ja praktilisi teadmisi vaimse kultuuripärandi valdkondades. 

Projekti tegevused: 
I tegevus
, aasta jooksul
Maakondlikud teabe- ja ärgituspäevad
Maakondlikud ärgituspäevad toimuvad vastavalt folkloorikuraatorite taotlustele. Ärgituspäevale on oodatud kõik maakonna tantsu- ja muusikaõpetajad, folklooriõpetajad, rühmajuhid ja huvilised. Ärgituspäeva eesmärgiks on süvendada nii praktilisi kui teoreetilisi teadmisi pärimuskultuurist. Keskendutakse teabe jagamisele folkloorikava ettevalmistamisest, seda eriti Baltica 2007 ülevaatuse eel. Lisaks sellele jagatakse olulist informatsiooni päevakajalistest teemadest nagu folklooriliikumine meil ja mujal, lastetöö strateegia ning UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioon.

II tegevus, aprill - november
Pilootprojekt Raplamaal
Andmete kogumine
Töötatakse välja teaduspõhine andmete kogumise vorm. Küsitluslehele lisatakse seletuskiri, mis annab teavet teema-aasta eesmärkide, tegevuste ja kavandatavate tulemuste kohta. Küsitluslehed saadetakse 32 teadaolevasse Raplamaa alg-, põhi- ja keskkooli. Täidetud küsitluslehed koondatakse folklooribüroosse, neid analüüsitakse ja tehakse kokkuvõtted. Info avaldatakse Folkloorinõukogu kodulehel.

Tulemused:
1) Pilootprojekti läbiviimise tulemusel on tekkinud ülevaade ühe maakonna noorte folkloorialasest tegevusest, sellega seotud probleemidest ja vajadustest.
2) Ärgituspäevade tulemusena elavneb folkloorialane tegevus maakondades/linnades. Varasemast enam laste- ja noorterühmi osaleb festivalil Baltica 2007;

Teostaja: Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
Koostööpartnerid: Rahvakultuuri Keskuse maakondlikud spetsialistid, Raplamaa Folgiklubi Kandlekoda, CIOFF® Eesti Noortekoda, Eesti Kirjandusmuuseum

2006 - Pärimus pärijaile Vaimse kultuuripärandi hoidmine ja edasiandmine noortele
My search for truly magnificent provider has been going on for a very long time, finally I found best hosting website companies and would like to share it with you. I was really confused, because did not understand web hosting in the UK companies but after reading araweb.co.uk article site I have much better understanding the whole concept. They offer safe environment for web hosting UK companies, for article West Midland web hosting in the UK sure bet, I believe that companies web hosting services proves results in short time for long time benefits. Take endurance and business class and well structured presentation about companies hosting provider web which is pure pleasure to read. top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |