Kutse andmise kord

Kutse andmise kord

 KINNITATUD

Kultuuri Kutsenõukogu

18.05.2016 otsusega nr 2 

KINNITATUD 18. mail 2016

 

Kultuuri Kutsenõukogu otsusega nr 2

 

 

KUTSE ANDMISE KORD

 

PÄRIMUSKULTUURI SPETSIALIST, EKR tase 5

PÄRIMUSKULTUURI SPETSIALIST, EKR tase 6

PÄRIMUSKULTUURI SPETSIALIST, EKR tase 7 

 

1     ÜLDOSA 

 

1.1              Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste kutsete andmise korraldamist (loetelu):

1) Pärimuskultuuri spetsialist, tase 5

2) Pärimuskultuuri spetsialist, tase 6

3) Pärimuskultuuri spetsialist, tase 7

1.2              Iga kutse kompetentsusnõuded on kehtestatud kutsestandardis. Kompetentsuse hindamise positiivse tulemusena väljastatakse kutsetunnistus.

1.3              Kutse andmisel järgitakse elukestva õppe põhimõtet - tunnustada inimeste oskusi ja teadmisi sõltumata nende omandamise ajast, kohast ja viisist ning tagada võrdsed võimalused kompetentsuse hindamisel ja tunnustamisel.

1.4              Eesti Folkloorinõukogu (EFN) on punktis 1.1 loetletud kutsete kutset andev organ ehk kutse andja (edaspidi KA).

1.5              Kutse- ja hindamiskomisjoni(de) volitused kehtivad KA kutse andmise õiguse kehtivuse lõppemiseni.

1.6              Kutse- ja hindamiskomisjon(id) lähtub (lähtuvad) oma töös kutseseadusest, kutse andmise korrast ja kutsekomisjoni töökorrast, kutsestandardist jm. kutse andja kehtestatud juhenditest.

1.7              Kutse esmakordne taotlemine ja taastõendamine võivad eeltingimuste ja vormide poolest erineda.

1.8              Kutse taotlemine ja tõendamine, sh taastõendamine, on taotlejale tasuline (vastavalt kutseseaduse § 17 lõikele 2), tasu suuruse kinnitab Kultuuri Kutsenõukogu (edaspidi kutsenõukogu) KA ettepaneku alusel.

1.9              Taotlemise dokumente menetletakse haldusmenetluse seaduse sätetele vastavalt, arvestades korrast tulenevaid erisusi.

1.10          Korra ja selle muudatused kinnitab kutsenõukogu ning need jõustatakse kutsenõukogu koosolekule järgneval kutse andmise väljakuulutamisel.

1.11          Kutse andmise alane nõustaja ja haldusjärelevalve teostaja on Kutsekoda.

 

2     KUTSE TAOTLEMISE JA TAASTÕENDAMISE EELTINGIMUSED JA ESITATAVAD DOKUMENDID 

2.1  Kutse taotlemise eeltingimused:

2.1.1 Pärimuskultuuri spetsialist, tase 5 taotlemisel on nõutav:

a) kesk- ja/või kutsekeskharidus;

b) erialane täienduskoolitus (150 h viimase 3 aasta jooksul);

c) erialane töökogemus;

d) erialane kompetentsus (praktiline oskus).

e) ja/või pärimuse õppimine ja omandamine traditsioonilises keskkonnas (nt vanemalt põlvkonnalt nooremale);

 

2.1.2 Pärimuskultuuri spetsialist, tase 6 taotlemisel on nõutav:

a) kõrgharidus*;

b) erialane täiendkoolitus (250 h viimase 5 aasta jooksul);

c) erialane töökogemus;

d) erialane kompetentsus (praktiline oskus).

 * Erialase kõrghariduse olemasolu korral väheneb täiendkoolituse nõutav maht vähemalt poole võrra.

 

2.1.3 Pärimuskultuuri spetsialist, tase 7 taotlemisel on nõutav:

a) kõrgharidus*;

b) erialane täiendkoolitus (350 h viimase 7 aasta jooksul);

c) erialane töökogemus;

d) erialane kompetentsus (praktiline oskus).

 * Erialase kõrghariduse olemasolu korral väheneb täiendkoolituse nõutav maht vähemalt poole võrra.

 

2.2  Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

2.2.1 avaldus (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis);

2.2.2 koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart);

2.2.3 haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);

2.2.4 täienduskoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad;

2.2.5 CV ja portfoolio (töid tutvustavad materjalid, erialase tegevuse kirjeldus) etteantud vormis;

2.2.6 maksekorraldus või muu kinnitus kutse taotlemisega seotud kulude tasumise kohta.

 

2.3  Kutse taastõendamise eeltingimused

2.3.1 Kutse taastõendamisel teevad eksperdid otsuse dokumentide, portfoolio ja erialase tegevuse alusel.

2.3.2 Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

2.3.3 Vastavate dokumentide ettenäitamisel arvestab komisjon taotletava kutsega seonduvat formaal- ja täiendharidust.

2.3.4 Esitatud dokumentide õigsuse eest vastutab kutse taotleja.

Nõutavate dokumentide vormid (vt hindamisstandard) avaldatakse kutseandja veebilehel. 

 

2.4  Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

Kutse taastõendamiseks tuleb esitada kutsetunnistuse koopia, kutse esmasel taotlemisel nõutavad dokumendid, välja arvatud juba esitatud haridust ja läbitud täienduskoolitusi tõendavad dokumendid.

 

2.5  Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Kutsekomisjon võib kutse andmise eeltingimustele vastavuse arvestamisel ja kompetentside hindamisel rakendada varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) põhimõtteid.

 

3     TAOTLEJA KOMPETENTSUSE HINDAMINE 

 

3.1 Pärimuskultuuri spetsialisti kutse kompetentsuse hindamisviisid (hindamise korraldus ja tingimused on kirjeldatud hindamisstandardites, mis on leitavad kutse andja veebilehel www.folkloorinoukogu.ee).

 

3.1.1. Pärimuskultuuri spetsialist, tase 5:

a) Vestlus ekspertidega töökeskkonnas (protsessi ja tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine);

b) Portfoolio (süstematiseeritud materjalide kogumik) ja erialase tegevuse näited (nt trükised, DVD, CD, fotod jms).

 

3.1.2. Pärimuskultuuri spetsialist, tase 6:

a) Vestlus ekspertidega töökeskkonnas (protsessi ja tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine);

b) Portfoolio (süstematiseeritud materjalide kogumik) ja erialase tegevuse näited (nt trükised, DVD, CD, fotod jms).

 

3.1.3. Pärimuskultuuri spetsialist, tase 7:

a) Vestlus kutsekomisjoniga (protsessi ja tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine);

b) Portfoolio (süstematiseeritud materjalide kogumik) ja erialase tegevuse näited (nt trükised, DVD, CD, fotod jms).

 

3.2. Nõuded taotleja haridusele, töökogemusele ja teadmistele ning oskustele, millele kutsekvalifikatsiooni taotleja peab vastama, määratakse pärimuskultuuri spetsialist tase 5, pärimuskultuuri spetsialist tase 6 ja pärimuskultuuri spetsialist tase 7 kutsestandarditega.

 

 

4     KUTSE ANDMISE VÄLJAKUULUTAMINE

4.1  KA kuulutab kutse andmise välja 1 kord aastas.

4.2  KA loob oma kodulehele kataloogi „Kutse andmine“, kus avalikustab ajakohase teabe:

1)                  avalduste ja dokumentide vastuvõtu koha ja tähtajad ning esitamise viisid,

2)                  hindamiste toimumise ajad,

3)                  tasu suuruse kutse andmisega seotud kulude katteks,

4)                  muu kutse andmise korraldust ning tingimusi puudutav teave.

 

5     KUTSE ANDMISE OTSUSTAMINE JA KUTSETUNNISTUSE VÄLJASTAMINE 

5.1   Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi.

5.2   KA teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult.

5.3  Taotlejal on õigus esitada kaebus hindamisprotsessi ja -tulemuse kohta kutsekomisjonile.

5.4   Taotlejal on õigus esitada vaie kutsekomisjoni otsuse kohta haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

5.5   KA esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta 7 tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused KA-le.

5.6   KA väljastab kutsetunnistuse 30 tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

5.7   Kutse andjal on kutsekomisjoni ettepanekul õigus tunnistada kutsetunnistus kehtetuks, kui:

1)                 kutsetunnistus on saadud pettuse teel;

2)                 kutsetunnistus on välja antud võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi alusel;

3)                 kutset omava isiku tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatud normidele.

5.8   Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel peab kutsekomisjon andma isikule võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamuse ja vastuväited. Kutsekomisjon võib kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel tugineda kolmandate isikute (nt aukohus) seisukohtadele jne.

5.9   Kutsetunnistuse kehtetuks tunnistamisel kustutatakse see kutseregistrist ning KA teatab otsusest asjaomasele isikule tähtkirjaga ja avaldab sellekohase kuulutuse Ametlikes Teadaannetes (http://www.ametlikudteadaanded.ee/).

5.10          Vajadusel võib kutsetunnistuse omanik taotleda kutsetunnistuse duplikaadi väljaandmist kutseregistri volitatud töötlejalt.

 

6     KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUSAEG

Kutsetunnistuse kehtivusaja alguse otsustab kutsekomisjon.

Pärimuskultuuri spetsialisti 5 taseme kutsetunnistus kehtib 5 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast.

Pärimuskultuuri spetsialisti 6 kutsetunnistus kehtib 6 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast.

Pärimuskultuuri spetsialisti 7 taseme kutsetunnistus kehtib 7 aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast.

 

7     KUTSEKOMISJONI TÖÖKORD

Kutsekomisjon töötab välja kutsekomisjoni töökorra, kus sätestatakse:

1)        kutsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ja kvoorumi määratlemine,

2)        kutsekomisjoni otsuste vastuvõtmine ja protokollimine,

3)        taotleja avalduse ja muude dokumentide vastuvõtmise ning menetlemise korraldamine,

4)        hindamiskomisjoni moodustamine, ülesanded ja töö korraldamine,

5)        kutse- ja hindamiskomisjoni liikmete töö tasustamise põhimõtted.

 

8     KUTSEKOMISJONI KOOSSEIS 

 

Kutsekomisjoni tööd korraldab konkursiga valitud kutse andja. Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad:

1) Tööandjad:

Margit Salmar, Rahvakultuuri Keskus

Mailiis Kaljula, Eesti Maaomavalitsuste Liit

2) Kutseliidud:

Janika Oras, Akadeemiline Rahvaluule Selts

Liina Veskimägi Iliste, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

3) Koolitajad:

Ave Matsin, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili osakond

Kairi Leivo, Eesti Pärimusmuusika Keskus Augusti Pulsti Õpistu

Krista Sildoja, Mooste Rahvamuusikakool

Õie Sarv, MTÜ Seto Käsitüü Kogo

 

Angela Arraste, Eesti Folkloorinõukogu

 

9     NÕUDED KUTSEKOMISJONI LIIKMETELE 

9.1              Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet kutsesüsteemist.

9.2              Kutsekomisjoni liige peab omama ülevaadet pärimuskultuuri spetsialisti kutsealast, pärimuskultuuri eripärast ja pärimuskultuuri valdkonnast üldiselt.

9.3              Kutsekomisjoni liige  peab tegutsema erapooletult.

 

10  NÕUDED HINDAMISKOMISJONI LIIKMETELE 

10.1          Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjoni(de) liikmete kompetentsus peab vastama järgmistele nõuetele:

1)                 kutsealane kompetentsus,

2)                 kutsesüsteemialane kompetentsus,

3)                 hindamisalane kompetentsus.

 

10.2          Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sobivate isikuomaduste ja hoiakutega ning tegutsema erapooletult.

 

11   KUTSE ANDMISE DOKUMENTEERIMINE JA DOKUMENTIDE SÄILITAMINE 

 

KA dokumenteerib kutse andmisega seotud tegevuse kutseasutuse välja töötatud dokumendivormide järgi ja määratud ulatuses ning dokumente säilitatakse kutseasutuse kinnitatud arhiveerimiskorras sätestatud aja jooksul, kui õigusaktides ei ole tähtaegu sätestatud.

Kutse andmise kord
I would rather think it's not about versatiliy, but well-qualified staff capable of knowing web hosting best companies and doing what they promise, We controlled best website hosting companies and acknowledge trustworthiness of their technical systems. The link is generally describing website hosting companies best, to learn Hosting by araweb.co.uk leads me always to new understanding companies web hosting provider so sometimes systems which is more capable of showing guaranteed results on long term. top map vaata lähemalt sitemap nimekirja kodulehtede tegemine professionaalne kodulehe valmistamine tunnustatud ja visuaalselt heal tasemel .. korraliku ja atraktiivse kodulehe tegemine aga ka kasutajasõbralike ning lihtsalt kasutatavate kodulehtede valmistamine originaalse visuaaldisainiga kodulehekülje tegemine ja samuti e-poe tegemine on heaks võimaluseks tooteid tutvustada aga kõigepealt on muidugi vaja veebilehe tegemine ette võtta, vaata lähemalt kodulehe valmistamine kohta Disain aara.ee lehel. Samas on võimalus kodulehtede valmistamise päringut saata. Kui vajad uut kodulehekülge, siis vaata veebilehe valmistamise kohta lähemalt mobiiliveeb lehe tegemise artiklist, kus on toodud ära peamised põhjused, kuidas mobiiliveebi disain aitab kodulehe loetavamaks muuta. fnpage sitemap list
   Eesti Folkloorinõukogu | reg 80007921 | Vene tn 6, 10123 Tallinn | tel (+372) 601 5727 |